KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDEKİ ÜNİTE AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla University House Eğitim Danışmanlık Ltd. tarafından sağlanmaktadır. . Şti. (UniHouse) tarafından hazırlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kişisel veriler; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmakta olup, kişisel verilerinizin korunması ve kişisel verileriniz hakkında bilgi sahibi olunması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (“Anayasa”) uyarınca temel haklarınız arasında yer almaktadır. Bu itibarla, kişisel verilerinizin güvenliğinin ve işlenmesinin sağlanması UniHouse için büyük önem ve hassasiyetin yanı sıra bir yükümlülük olduğundan, verileriniz UniHouse tarafından Anayasa ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde işlenmekte ve korunmaktadır. Kişisel veri.

Kanun’un 10. maddesi ile “Veri Sorumlusu”na; Kişisel verilerin toplanması sırasında veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğini ilgili kişilere bildirme yükümlülüğü , kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklar. Bu aydınlatma metni ile “Kanun” kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyacak olan UniHouse Eğitim Danışmanlık Ltd. işleme faaliyetleri.

1. UniHouse Veri Denetleyicisi

Kanun’un veri sorumlusu 3. UniHouse Eğitim Danışmanlık Ltd., kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. Ltd. Şti.(UniHouse) verilerinizin veri sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Adınız, soyadınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz şeklinde kişisel verileriniz;

 • Yapacağınız sözleşmelerin kurulması, ifası ve feshi dahil tüm aşamalar kapsamında,
 • hizmetlerimizin sağlanması ve bu kapsamda müşteri kimliğinizin doğrulanması,
 • müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması,
 • yasal ve idari tedbirlere uymak,
 • satın aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılmak ve size yeni ürün ve hizmet tekliflerini iletebilmek,
 • Sistemlerimizin performansını ölçerek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • web sitemizin, mobil uygulamalarımızın, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • modelleme, raporlama, puanlama, risk izleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tanımlama,
 • yapılacak iş ve işlemlere esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri düzenlemek,
 • İlgili mevzuat uyarınca tüm adli ve idari makamların öngördüğü bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bu makamlardan gelen talep veya kararların yerine getirilmesini sağlamak,
 • Sözleşme ve hukuka aykırılıkların araştırılması, tespiti ve önlenmesi amacıyla bu mercilere bildirimde bulunmak,
 • Mevcut ve gelecekteki hukuki uyuşmazlıkların çözümü,
 • müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; Kara para aklama ile mücadele mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

UniHouse’da kişisel verileriniz güvenli bir şekilde saklanır ve aşağıdaki durumlar dışında üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır;

UniHouse;

 • Kanunların ve diğer mevzuat hükümlerinin gerektirdiği/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlar,
 • Her türlü kamu tüzel kişiliği, kişisel verileri alma yetkisine sahip merciler,
 • UniHouse grup şirketleri,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet alan üçüncü kişiler,
 • Program ortağı kurum, kuruluşlar, yerli/yabancı bankalar, fonlar ve işbirliği yaptığımız kuruluşlar,
 • Hizmet/destek/danışmanlık veya proje/program/finansman ortağı alan yurt içi/yurt dışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alan kuruluşlar.
 • Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, Türkiye veya Avrupa Birliği’ndeki sunuculara, programlara, bulut bilişim vb. depolama, arşivleme, bilgi teknolojileri desteği gibi diğer elektronik ortamlara aktarılabilir.
 • kişisel verilerinizi ancak yasal yükümlülükler nedeniyle yasal kısıtlamalar çerçevesinde aktarabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

 • tüm sözleşmeler/bilgi formları ve diğer belgelerle birlikte,
 • bildirimleriniz aracılığıyla,
 • Çağrı merkezimiz veya hizmet aldığımız çağrı merkezi ile yapacağınız görüşmelerde,
 • KPS, SMS, e-posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya otomatik olmayan yollarla, tamamen veya kısmen otomatik olarak iş birliği yaptığımız yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, program ortağı kurum ve kuruluşlarımız, her türlü veri kayıt sistemi, yurt içi/yurt dışı ve diğer 3. kişiler dahil olmak üzere UniHouse dışından temin edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanır ve mevzuat çerçevesinde belirlenen sürelerde saklanır.

Kişisel verileriniz;

Sözleşme müzakeresi, kurulması ve ifası (KVKK md.5/2-c)

UniHouse Eğitim Danışmanlığı Ltd., ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla. Şirketin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olduğu hukuki sebeplere (KVKK md. 5/2-f) dayanılarak işlenmektedir.

İletişim bilgilerinizin yeni ürün ve hizmet tekliflerinin size iletilmesi ve satın aldığınız veya alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılması amacıyla işlenmesi ve 3. maddede belirtilen verilerinizin yurt dışına aktarılması şeklinde veri işlenmesi , ilgili kişinin “açık rızasının” alınması şartıyla gerçekleştirilecektir.

5. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

 • UniHouse’a başvurarak hakkınızda;
 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Bentlerine göre yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme (v) ve (vi) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Başvurabileceğiniz Veri Sorumlusu

Bir sonraki yazıda, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki talepleriniz;

Kişisel olarak aşağıda yazılı UniHouse adresine kimliğinizi doğrulayan bilgilerle,

Güvenli elektronik imza, mobil imza veya UniHouse’a bildirilmiş ve UniHouse sistemine kayıtlı güncel e-posta adresiniz ile info@unihouse.com.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen yöntemle yapacağınız başvurularınızda;

 • Başvuru yazılı ise adınız, soyadınız, tarihiniz ve imzanız
 • TC Vatandaşı iseniz 11 haneli TC kimlik numarası
 • TC Vatandaşı değilseniz oturma izniniz ve TC Kimlik numaranız
 • Bildirim için ikamet veya işyeri adresiniz
 • Bildirim için e-posta adresiniz ve varsa telefon numaranız
 • Talebin konusu

mutlaka belirtilmeli ve talebinizin konusu ile ilgili her türlü bilgi ve belge başvurunuza okunaklı bir şekilde eklenmelidir.

Başvurularınız UniHouse tarafından kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra kabul edilecek ve yasal süresi içinde yazılı veya elektronik olarak cevaplandırılacaktır. Yazılı başvurularda belgelerin UniHouse tarafından, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda UniHouse tarafından başvurunun alındığı tarihin başvuru tarihi olarak alınacağını belirtmek isteriz.

Ticaret Sicil No: 172910-5 Mersis No: 089205325500001 Ticaret Unvanı: Üniversite Evi Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi Adres: 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Nurol Park Sitesi. J Blok No:43/102 Bağcılar İstanbul Web Sitesi: unihouse.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE UNIHOUSE AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması bölümünün 10. İçeriği ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Üniversite Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.(UniHouse) tarafından hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kişisel veri; Kişiliği hakkında bilgi sahibi olan kişiyle ilgili her şeyden dolayı hakkında bilgi sahibi ve kişisel olarak hakkında bilgi sahibi olun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (“Anayasa”) temel haklarınızdandır. Bu kişisel olarak kişisel olarak değerlendirilmez ve kişisel olarak değerlendirilmesi, Kişisel Ev için büyük ve hassas olunmasının yanı sıra bir kişinin de sizin tarafınızdan, kanunun vez UniHo’nun anayasal korunmasınınte ve işlenir.

kanun’ un 10. içerik ile “Veri Sorumlusu”na; Kişisel verilerin elde edilmesinden ilgili kişilerden veri sorumlusunun ve kişinin kimlik bilgilerinin, kişisel verileriyle ilgili işlenecek, işlenen kişisel verileri kimlere ve hangi verilerle aktarılabilir, kişisel verileri toplamanın yönteminin ve dava hakkında bilgi ve kanun hakkında bilgi sahibi olunabilir. 11. söylenilen kullanımda olan bilgi vermemiş olabilecek bu aydınlatıcı “Kanun” veri sorumlularına sahip olacak “UniHouse Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.

1. UniHouse’un Veri Sorumlusu Sıfatı

Veri sorumlusu Kanun’un 3-ı. Kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını ve araçlarını, veri kaydının kontrolünden ve kontrolünden sorumlu olan gerçek olanlardan olmak UniHo Eğitim Danışmanlık Ltd.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Boyut ait adsoyad, cep telefonu şeklindeki, elektronik posta adresi, kişisel olarak;

 • Sözleşmelerin satın alınması, satın alınması, tüm aşamaların dahil edilmesi,
 • işlemin yapılıyor ve yine bu dışındaki kimliğinizin doğrulanması,
 • Hesap hesaplarının ve arşivlerinin korunması,
 • yasal ve idarecilere yemek yemesi,
 • kullanım/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanım, yeni ürün ve hizmetlerin tekliflerinin size iletilebilmesi,
 • sistemlerimizin ölçülerek müşterilerinin üst eğitimi,
 • web sitemiz, mobil uygulama, web sitemizi uygulama ve uygulamalarımızı tasarlamak,
 • raporları, incelemeler, skorlama, risk izleme, mevcut veya yeni ürün araştırmaları ve potansiyel müşteri arayışları,
 • gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve sergilenecek,
 • Modelleme hakkında bilgi ve eğitim hakkında bilgi sahibi olmak hakkında bilgi sahibi olmak, eğitim ve kararların hakkında uyulması, bu mercilerden gelecek veya kararların hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması,
 • sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, satış fiyatından yine işbu mercilere gösterilmesi,
 • mevcut ve okulların okullarının çözümlenmesi,
 • Hesap güvenliği ile sistemin oluşturulması; kara paranın aklanmasının aşındırılması gereken olacaktır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

UniHouse ne ibare içinde kullanılan kişisel olmayan;

UniHouse;

 • Kanun ve düzenlemenin düzenlenmesinin düzenlenmesi, kurum ve/veya kurumlarına verilmesi,
 • Kişisel yetkisine sahip olan her türlü kamu görevlisine, otoritelere,
 • UniHouse grupe,
 • etkinliklerde gezdirilen yerlerdeki manzaraa,
 • işbirliği, program kuruluşu kurum, başvurular, günlük/yurtdışı, fonlar, işbirliği kurumlarına,
 • hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman adındaki olunan yerel/yurt/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınana kurumlarına
 • Kişisel, sanal ortamın içinde olmak.
 • i̇şlerden dolayı okuldan eğitimler içindir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel tercihiniz;

 • tüm sözleşmeler/lendirme formları ve sair belgelerle,
 • tavsiyeler,
 • web sitemiz, mobil uygulamalar, kullanıcı uygulama ve incelemeler,
 • çağrı merkezimizle veya hizmet merkezimizle buluşmak üzere,
 • KPS, SMS, elektronik posta gibi yollar aracılığıyla, kayıtlı elektronik kontrollü olmak kaydıyla tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sistemi olarak otomatik olmayan, yerel/yurt ortaklarımız, işbirliği programı orta ve resmi kurumlar, resmi kurumlar, geçerli/yurtdışı ve diğer 3.kişisel de dahil olmak üzere, kapsamlı bir şekilde uygulanabilecek planlama ve planlama kapsamındaki süreler içinde tutulmaktadır.

Kişisel tercihiniz;

Sözleşme olması, uygulama ve ifası (KVKK m.5/2-c) ile

İlgili kişiler temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemekle, UniHouse Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti’ meşru menfaatleri için verimin olması olması (KVKK haklılarına istinaden işlenmekte).

İletişim bilgilerinin, yeni ürün ve hizmetlerin sunduğu hizmetlerin kullanımından yararlanma ile kapsamlın 3. Gerçekleştirilecek şekilde gerçekleştirilebilecek verilerle gerçekleştirilebilecek bir şekilde gerçekleştirilebilir.

5. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

UniHouse’a başvurarak sizinle ilgili;

i.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

ii.Kişisel verise buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.Kişisel veri işlenme amacını ve amacına uygun kullanılmadığını öğrenme,

iv.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı bilgisi,

v.Kişisel zevkleri veya olması gerektiği gibi olması gerekenden,

vi.Kanun’un 7. Model tasarımında model değişikliği veya kullanılmaması gereken,

vii.(v) ve (vi) kişisel verilerin aktarılmasını isteme,

viii.İşlenen verilerin münhasıran’ı otomatik olarak deneyenlerin analizini anlatacağın bir geleceğin ikna edici olabilecek,

ix.Kişisel vergilerin kanuna uygun olarak oynanması tamamlanmaya uğran hâlinde zararın başarını ifade etme, sonuçların değerlendirilmesi.

6. Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Bir üst maddede, Kanun’un 11. yönlendirildikleriz ile ilgili isimleri;

Aşağıda yazılı UniHouse dersleriniz hakkında bilgi verecek ile olacak,

UniHouse’a bildirilmiş ve UniHouse’da bulunan güncel elektronik elektronik imza, mobil imza ya da UniHouse’da bulunan güncel elektronik posta güvenli sizin info@unihouse-tr.com elektronik postaya, iletebilirsiniz.

Yemek usulü ile servislerinizde;

i.Adınız, soyadınız, basılan ise tarih ve imzanız

ii. TC vatandaşı olan 11 haneli kimlik numarası

iii.TC vatandaşı olmayan bir kişi olmanız için kimlik numaranız

iv.Tebligata esas yerleşim düzeni veya iş yeriniz

v.Bildirime esas elektronik posta adresiniz ve varsa telefon numaranız

vi.Talep konusu

kesin surette belirtilmeli, talep konunuza ilişkin her türlü bilgi ve belgede okunaklı olarak başvurunuz ek.

Başvurularınız UniHouse tarafından yapılacak ödemeyi müteakip kabul edilecek, süre boyunca yazılan olarak veya elektronik olarak yanıtlanacak. UniHouse’a ulaşılabilen tarihte, UniHouse’a esas olarak başvuruda bulunulan tarih olarak başvurulabilir.

Ticaret Sicil No: 172910-5 Mersis no: 089205325500001 Ticaret Unvanı: Üniversite Evi Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi Adres: 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. NurolPark Otur. J Blok No:43/102 Bağcılar-İstanbul İnternet Sitesi : unihouse.com.tr